บริการหลังการขาย

   

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เข้าเป็นพี่เลี้ยงพนักงานเมื่อลงงานใหม่

- ขณะปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เข้าฝึกอบรมภาคสนาม ตามแผน

- ฝ่ายปฏิบัติการเข้าพบลูกค้า เพื่อรับทราบข้อมูลเป็นประจำ

- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ประสานหน่วยงาน เพื่อรับทราบข้อมูล และจัดกิจกรรม       ลูกค้าสัมพันธ์

- พัฒนา และปรับปรุง ให้การบริการมีคุณภาพตลอดเวลา

Visitors: 52,520