ฝึกอบรมและตรวจสอบคุณภาพ

การฝึกอบรม

- พนักงานสวนทุกคนต้อง เข้ารับการฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และภาคปฏบัติ ตามกำหนดเวลา

- พนักงานทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์ การทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหน

 

                       

 

          กระบวนการฝึกอบรมและตรวจคุณภาพพนักงานปฏิบัติการ

 หลักสูตรที่ฝึกอบรม

- งานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

- หลักมนุษย์สัมพันธ์

- จิตวิทยา ในงานบริการ

- การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือตกแต่งสวน

- การตกแต่งสนามหญ้า ตกแต่งไม้พุ่ม ตกแต่งไม้ใหญ่

- การใช้ปุ๋ยชีวภาพและเคมี การกำจัดศัตรูพืช

- การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

- การป้องกันอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน  

 
การตรวจสอบคุณภาพ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เช้าตรวจสอบหน่วยงานตามคู่มือเป็นประจำ

- รายงานข้อบกพร่องให้ส่วนกลาง

- ปฏิบัติการเข้าทำการอบรม และแก้ไข

 
Visitors: 52,520