การบริหารงานปฏิบัติการ

  

- คัดเลือกบุคคลากร อายุ 20 ปี - 45 ปี

- ตรวจสอบสุขภาพตามเกณฑ์มารตฐาน

- ตรวจสอบประวัติอาชญากร

- อบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

- ทดลองงาน 15 วัน

- ตรวจสอบคุณภาพงานขณะปฏิบัติหน้าที่

- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

- ใช้ KPI และ SLA มาช่วยบริการงานด้านคุณภาพ

- ให้ลุกค้าประเมินความพึงพอใจ ทุกเดือน เกณฑ์ประเมิน ไม่ต่ำกว่า 95% 

- มีการประสานงานกับลูกค้า และพนักงานเป็นประจำ

 

Visitors: 52,520